• ساعت : ۹:۴:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 
  • کد خبر : ۵۲۰۰
مزایده فروش 12 قطعه زمین در شهرك جدید 20 هكتاری
متقاضیان محترم می توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز از انتشار این آگهی نسبت به تکمیل فرم مخصوص شرکت در مزایده به انضمام فیش واریزی به میزان 5 درصد کل قیمت پایه هر قطعه به حساب سپرده شماره 3100001809008 شهرداری بندرکنگ نزد بانک ملی اقدام و مدارک تکمیلی را از طریق پست سفارشی به نشانی استان هرمزگان بندرکنگ شهرداری بندرکنگ کد پستی 79641-17965 ارسال و یا در قبال اخذ رسید به امور دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

متقاضیان محترم می توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز از انتشار این آگهی نسبت به تکمیل فرم مخصوص شرکت در مزایده به انضمام فیش واریزی به میزان 5 درصد کل قیمت پایه هر قطعه به حساب سپرده شماره 3100001809008 شهرداری بندرکنگ نزد بانک ملی اقدام و مدارک تکمیلی را از طریق پست سفارشی به نشانی استان هرمزگان بندرکنگ شهرداری بندرکنگ کد پستی 79641-17965 ارسال و یا در قبال اخذ رسید به امور دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

1- اخذ فرم شرکت در این مزایده و تکمیل آن ملزم به چک تضمینی و یا فیش به حساب فوق به میزان 5 درصد کل قیمت پیشنهادی و همچنین کپی شناسنامه و کپی کارت ملی شرکت کننده (برابر اصل شده ) فقط در مهلت تعیین شده امکان پذیر است

2- به فرم فاقد سپرده کمتر از 5 درصد و یا مبهم و یا تحویل داده شده بعد از موعود مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3- تقاضای واصله یک روز پس از مهلت تعیین شده در محل شهرداری مفتوح می گردد.

4- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده پس از اعلام شهرداری ظرف مدت 7 روز نسبت به مبلغ پیشنهادی اقدام ننمایند در غیر این صورت سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

5- در صورت هرگونه مشکل و یا موارد پیش بینی نشده این شهرداری مجاز و مختار خواهد بود وجوه دریافتی مسترد و فروش را کان لم یکن تلقی نمایند.

6- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

7- فرد حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مزایده می بایست همان فرد واریز کننده فیش 5 درصد شرکت در مزایده باشدو در صورت برنده شدن جهت پرداخت مبلغ پیشنهادی به همین منوال خواهد بود.

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .

  متقاضیان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن 44233435- 44233437 واحدفنی شهرداری تماس حاصل فرمایید .

دانلود فایل

دانلود فایل

دانلود فایل

دانلود فایل


راهنمایی شرکت در مزایده فروش

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0